Co daje nam sakrament bierzmowania? Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze ściślej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, i bronienia jej” (Konstytucja o Kościele 11).

Duch święty sprawia, że uczniowie Chrystusa mogą lepiej zrozumieć słowa Pana: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Bierzmowanie, podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie olejem krzyżma świętego, czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowa:

„PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni życia Bożego, jaką zamierzył dla nas Bóg. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata. W czasie obrzędu sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Świadkowie ponadto, powinni być do bierzmowania odpowiednio przygotowani i razem z bierzmowanym przyjąć Komunię Świętą. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Sakrament ten powinien być przyjęty w swojej parafii. Aby godnie przyjąć ten sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio wcześniej przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przy naszej parafii przygotowanie kandydatów do bierzmowania prowadzi ks. Tomasz. Gromadzi on młodzież klas II i III gimnazjum na spotkaniach wokół Pisma Świętego.  O dar Ducha Świętego, o jego moc, trzeba prosić Ojca niebieskiego:

„Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym,
którzy Go o to poproszą”
 (Łk 11,13)

Bierzmowanie młodzieży Proszą o bierzmowanie wspólnotę Kościoła: - osoby wierzące (praktykujące),
- przystępujące regularnie do sakramentów (Pokuty i Eucharystii),
- uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć Ewangelią, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.  Przygotowanie kandydatów: W naszej parafii Sakrament Bierzmowania udzielany jest raz na dwa lata. Bezpośrednie przygotowanie rozpoczyna się dla młodzieży dla jednych w II, dla drugich w III klasie gimnazjum. Młodzież ta uczestniczy w każdy I piątek miesiąca we Mszy św., przystępując wcześniej do Sakramentu pokuty i pojednania oraz w okazjonalnych nabożeństwach, ponadto w spotkaniach w grupach wokół Pisma św. (w domu parafialnym lub kościele). Bezpośrednio w tygodniu przed uroczystością przyjęcia tego sakramentu uczestniczą w codziennych nabożeństwach do Ducha Świętego.
Sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania. Kandydaci zgłaszają się: - na początku roku szkolnego każdego nieparzystego roku kalendarzowego, m. in. poprzez katechetę; kandydat składa prośbę podpisaną przez siebie i rodziców na ręce prowadzącego przygotowanie, - jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii zaieszkania i postępuje jak powyżej; - jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu. - kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to jedno z imion otrzymanych na Chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia. Termin udzielania sakramentu bierzmowania w naszej parafii: (zostanie podany w odpowiednim czasie). Świadek Godność tę może pełnić: - osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary. W niektórych przypadkach może to być osoba inna niż rodzic chrzestny. W wyjątkowej sytuacji może to być rodzic bierzmowanego; nie może nim być rówieśnik czy rówieśniczka. Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary. Świadczy w dniu bierzmowania. Przygotowanie liturgiczne dla świadków odbywa się w dzień poprzedzający bierzmowanie. Warunki jakim powinni odpowiadać przyjmujący bierzmowanie i świadek bierzmowania wg Prawa Kanonicznego są następujące: 1.1 Kan. 889
§1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. §2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne. 1.2 Kan. 890
Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili. 1.3 Kan. 891
Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna. 1.4 Kan. 892
Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. 1.5 Kan. 893
§1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874. §2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

 

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)